IELTS Writing Task 2 chiếm 2/3 số điểm, và thời gian khuyến nghị để hoàn thành một bài IELTS Writing Task 2 là 40 phút. Vậy nên việc hoàn thành bài trong lượng thời gian khá hạn hẹp là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với bạn nào có mục tiêu 6.5+.

 

IELTS WRITING TASK 1

 

IELTS WRITING TASK 2