— Bạn sẽ học được gì sau khóa học? —

Upload Image...

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Bài 1: Câu khẳng định và phủ định với chủ từ ‘I, We, You, They

Bài 2: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi ‘Yes/No’ với chủ từ ‘I, We, You, They’

Bài 3: Câu khẳng định và câu phủ định khi chủ từ ‘He, She, It’

Bài 4: Cách sử dụng trạng từ ‘always, don’t usually, sometimes, usually, never’

Bài 5: Cách sử dụng trạng từ ‘occasionally, once/twice/every day…’

Bài 6: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi ‘Yes/No/Wh-‘ khi chủ từ là ‘He, She, It’

Bài 7: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng ‘Wh-‘ cơ bản

Bài 8: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng ‘Wh-‘ mở rộng

Bài 9: Câu khẳng định và phủ định với ‘was/were’

Bài 10: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi với ‘was/were’

Bài 11: Câu khẳng định và phủ định với động từ đuôi /-ed/

Bài 12: Câu khẳng định và phủ định với động từ bất quy tắc V2

Bài 13: Cách đặt câu hỏi ‘Yes/No’ với trợ động từ ‘did’

Bài 14: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng ‘Wh-‘

Bài 15: Câu khẳng định, phủ định, câu hỏi sử dụng ‘be going to’

Bài 16: Câu khẳng định, phủ định, câu hỏi am/is/are + V-ing

Bài 17: Cách sử dụng thì khi hành động và thời gian chưa kết thúc (unfinished time)

Bài 18: Cách sử dụng thì với ‘ever’

Bài 19: Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Bài 20: Cách sử dụng thì khi đi với ‘just, already, yet, in the last ten years…’

Bài 21: Review: Cách đặt một câu đơn giản từ Việt sang Anh

 

Bài giảng đầy đủ và chi tiết