Thì hiện tại đơn – Present Simple

Thì hiện tại đơn – The present simple tense 1. Cách dùng: a.  Dùng để diễn tả những hành động thường xuyên xảy ra, lặp đi lặp lại nhiều lần ở hiện tại Ví dụ: I go to school by bus every day. (Hằng ngày tôi đến trường bằng xe buýt.) She always has milk … Continue reading Thì hiện tại đơn – Present Simple