Thì hiện tại hoàn thành – the present perfect tense

Thì hiện tại hoàn thành – The present perfect tense Cách dùng a.  Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và vẫn còn khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai Ví dụ:I have learned English for 10 years (Tôi đã học tiếng Anh được 10 năm.) b.  … Continue reading Thì hiện tại hoàn thành – the present perfect tense