Thì hiện tại tiếp diễn – The present continuous

Thì hiện tại tiếp diễn – The present continuous tense Cách dùng a.  Dùng để diễn tả những hành động đang xảy ra tại thời điểm nói Ví dụ: They are learning English at the moment (Hiện tại họ đang học tiếng Anh) b.   Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai … Continue reading Thì hiện tại tiếp diễn – The present continuous