Thì quá khứ hoàn thành – The past perfect

Thì quá khứ hoàn thành – the past perfect tense Cách dùng Diễn tả những hành động đã xảy ra và hoàn thành trước hành động khác trong quá khứ Ví dụ: When my grandfather retired last year, he had worked for that company for more than 40 years. (Khi ông tôi nghỉ hưu vào … Continue reading Thì quá khứ hoàn thành – The past perfect