Thì tương lai đơn – The simple future tense

Thì tương lai đơn – The simple future tense Cách dùng a.  Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói Ví dụ: We will see what we can do to help you. (Chúng tôi sẽ xem để có thể giúp gì cho anh.) b.  Diễn đạt dự đoán không có căn cứ Ví dụ: … Continue reading Thì tương lai đơn – The simple future tense